Το επάγγελμα του συντηρητή καυστήρων

Το επάγγελμα του συντηρητή καυστήρων

Το επάγγελμα του συντηρητή καυστήρων απαιτεί πολλές γνώσεις από διάφορα γνωστικά αντικείμενα, αφού απαιτεί:

  • Γνώσεις θερμοδυναμικής γύρω από την καύση και τα καύσιμα.
  • Πολύ καλή γνώση της λειτουργίας όλων των τύπων εγκαταστάσεων θέρμανσης
  • Γνώσεις ηλεκτροτεχνίας
  • Γνώσεις αυτοματισμών
  • Νομικές γνώσεις γύρω από τους κανονισμούς που διέπουν την λειτουργία και συντήρηση του λεβητοστασίου.
  • Γνώσεις τεχνικού ασφαλείας.

Το επάγγελμα του συντηρητή καυστήρων είναι αδειοδοτούμενο τεχνικό επάγγελμα.

Η αδειοδότησή του γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 511/77 για τα υγρά καύσιμα και στο Π.Δ. 362/01 για τα αέρια καύσιμα.

Η άδεια ασκήσεως επαγγέλματος,για τα υγρά καύσιμα χορηγείται από την διεύθυνση ανάπτυξης της κατά τόπου νομαρχιακής αυτοδιοίκησης μετά από γραπτές και προφορικές εξετάσεις με την διαδικασία που ορίζεται στην εγκύκλιο 371/84.  Η άδεια τεχνικού αερίων καυσίμων χορηγείται μετά από γραπτές και προφορικές εξετάσεις στο Υπουργείο Ανάπτυξης οι οποίες αξιολογούνται από εξεταστική επιτροπή.

Αδειούχος συντηρητής καυστήρων μπορεί να γίνει:

Τεχνικοί που έχουν συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας τους με πέντε (5) χρόνια προϋπηρεσία που αποδεικνύεται από συμβάσεις εξαρτημένης σχέσης εργασίας (ΙΚΑ)

Τεχνικοί που έχουν συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας τους με πέντε (5) χρόνια προϋπηρεσία ως ελεύθεροι επαγγελματίες που αποδεικνύεται με τιμολόγια πριν από την τροποποίηση 97/ΦΕΚ 59/4-5-1987.

Κάτοχοι άδειας Ηλεκτροτεχνίτη Α΄ ή Γ΄ ειδικότητας και πτυχιούχοι κατωτέρων σχολών ειδικότητος Ηλεκτρολόγου, που έχουν συμπληρώσει το 23ο έτος της ηλικίας τους με τρία (3) χρόνια προϋπηρεσία που αποδεικνύεται από συμβάσεις εξαρτημένης σχέσης εργασίας (ΙΚΑ)

Κάτοχοι άδειας Εγκαταστάτου Ηλεκτρολόγου Α΄ ή Γ΄ ειδικότητος κατηγορίας Α΄ και πτυχιούχοι μέσων τεχνικών σχολών ειδικότητος Μηχανολόγου ή Ηλεκτρολόγου που έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας τους με προϋπηρεσία ένα (1) έτος που αποδεικνύεται από συμβάσεις εξαρτημένης σχέσης εργασίας (ΙΚΑ)

Κάτοχοι άδειας Εγκαταστάτου Ηλεκτρολόγου Α΄ ή Γ΄ ειδικότητος 2,3,4,5 και κατηγορίας Β΄, Γ΄, που έχουν συμπληρώσει το 23ο έτος της ηλικίας τους και έχουν προϋπηρεσία έξι (6) μήνες που αποδεικνύεται από συμβάσεις εξαρτημένης σχέσης εργασίας (ΙΚΑ)

Κάτοχοι πτυχίων ταχύρρυθμης σχολής Συντηρητών Λεβητοστασίων ΟΑΕΔ που έχουν συμπληρώσει το 23ο έτος της ηλικίας τους με προϋπηρεσία 400 τουλάχιστον ενσήμων που αποδεικνύεται από συμβάσεις εξαρτημένης σχέσης εργασίας (ΙΚΑ)