Θεώρηση αδειών συντηρητών καυσίμων

Οι άδειες των Συντηρητών Καυστήρων Θεωρούνται κατά τακτά χρονικά διαστήµατα, από τα αρµόδια τµήµατα των Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων.
Οι άδειες των υγρών καυσίµων θεωρούνται ανά τριετία και των αερίων ανά πενταετία.
Οι άδειες βοηθών αερίων καυσίµων δεν θεωρούνται.

ΔΙΚΑΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΔΕΙΩΝ

  1. Αίτηση
  2. Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/86 στην οποία θα δηλώνεται η διεύθυνση µόνιµης κατοικίας του ενδιαφερόµενου και ότι δεν είναι δηµόσιος υπάλληλος ή υπάλληλος Ν.Π.Δ.Δ., οργανισμού ή επιχείρησης κοινής ωφελείας µε οποιαδήποτε σχέση.
  3. Βεβαίωση της οικείας Δ.Ο.Υ.στην οποία θα αναγράφεται το αντικείµενο δραστηριότητας από την ηµεροµηνία έναρξης ή Φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού Εφορίας εφόσον προκύπτουν τα ίδια στοιχεία.
  4. Δύο φωτοαντίγραφα τιµολογίων για κάθε έτος των τριών τελευταίων όταν αφορά υγρά καυσιµα ή των πέντε τελευταίων όταν αφορά αέρια καύσιµα.
  5. Βεβαίωση του επαγγελµατικού Σωµατείου.
  6. Παράβολο χαρτοσήµου 15€ (χρώµα πράσινο).
  7. Φωτοτυπία τελευταίου λογαριασμού ΔΕΚΟ.
  8. Την προς θεώρηση άδεια.

Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να απευθύνεστε στα γραφεία του ΗΦΑΙΣΤΟΥ(ΔΕΥΤΕΡΑ-ΠΕΜΤΗ 5-7 το απόγευμαµα) ή στα αρµόδια τµήματα των Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων.